HUMANITETSFÖRKÄMPE


T
rots detta sekels uppsjö av teknologiska underverk — inom medicin, transport, atomenergi och elektronisk kommunikation — lever vi i en värld med allvarliga bekymmer. Angripen från tre sidor — av drogmissbruk, kriminalitet och en sjunkande moral — har stora delar av vår värld blivit till något som närmast kan liknas vid ett ödelandskap. Enligt vissa bedömningar har t.ex. marijuana blivit den mest odlade avsalugrödan i USA, och den årliga försäljningen av illegala droger internationellt beräknas uppgå till mellan 3,5 och 7 biljoner kronor. Därtill kommer de ytterligare 380 miljarder som läggs ned per år på medicinska och psykiatriska droger. Resultatet är att vi befinner oss i en krissituation av världsformat, där jordens befolkning betalar mer pengar för droger än de betalar för mat, kläder och bostad sammanlagt.

     Orättmätigt förvärvade inkomster är bara ett mått på omfattningen av dagens missbruk av narkotika. Kopplingen till brott är en annan måttstock. Enligt undersökningar gjorda av det amerikanska justitiedepartementet har tre av fyra gripna, misstänkta för våldsbrott, använt illegala droger vid tidpunkten för brottet. Allt som allt betyder detta bortåt 1,4 miljoner våldshandlingar per år... och kostnaden för det i form av mänskligt lidande går inte att beräkna.

     Man kan hävda att det bakom detta missbruk och denna kriminalitet ligger något som har givits benämningen “1900-talets moraliska kris”. Också här finner man oroande fakta: Nästan hälften av alla giftermål slutar i skilsmässa, cirka 67% av alla amerikaner medger beredvilligt att de skulle ljuga om det var ekonomiskt fördelaktigt för dem, och 47% medger att de skulle fuska för att klara ett viktigt prov. Med tanke på att mängden inbrott, förskingring och andra former av stöld har nått en nästan epidemisk utbredning, är det följaktligen inte så underligt att cirka 76% av alla amerikaner har kommit att beskriva vår tidsålder som “det moraliska och andliga sönderfallets tidevarv”.

     L. Ron Hubbard såg redan 1950 vart världen var på väg och började att försöka finna ett sätt på vilket, såsom han uttryckte det, “människan kunde återvinna något av den lycka, uppriktighet, kärlek och godhet som hon skapats med.”| Föregående | Nästa |
| Innehåll | Relaterade sajter | Hem | Undersökning | Boklåda |

info@scientology.net

© 1996-2004 Church of Scientology International. Alla rättighter föbehållna.

För varumärkesinformation